موجودی تاور کرین عمران صنعت محمدی

ارتفاع

بار برداری در نوک فلش طول فلش سال ساخت تناژ ابعاد سکشن

مدل و دانلود کاتالوگ

مارک

40 m 7500 kg 70 m 2000 40-27 t 5/7*2/5*2/5 MD/600HC2 potain
40 m 5600 kg 70 m 1997 16 t 5/7*2/5*2/5 K4/56C potain
40 m 2700 kg 70 m 1997 16 t 3*2*2 K40/27C potain
40 m 3800 kg 75 m 2003 12 t 3*2*2 MD/345BL12 potain
40 m 2300 kg 55 m 1992 12 t 3*2*2 H30/23 c potain
40 m 2300 kg 55 m 1992 12 t 3* 1/6*1/6 H30/23 c potain
40 m 2300 kg 55 m 1992 12 t 3* 1/6*1/6 H30/23 c potain
40 m 3000 kg 50 m 1990 12 t 3* 1/6*1/6 F3/29B potain
40 m 1400 kg 55 m 1990 10 t 3* 1/6*1/6 H25/14C potain
40 m 1400 kg 55 m 1992 8 t 3* 1/6*1/6 H20/14C potain
40 m 1400 kg 55 m 1992 8 t 3* 1/6*1/6 H20/14C potain
40 m 2016 2000 Kg آسانسور GJJ
سکشن ارتفاعی :- L44 – L46 D – L46 A – L66 B2 – L68 B2