پایه تثبیت تاور کرین ثابت را بیشتر بشناسیم

 

پایه تثبیت تاور کرین مهاری :

 

برای تاور کرین های مرتفعی که قدرت باربری بالای دارند از پایه تثبیت تاور کرین ((پایه تثبیت سکشن)) مهاری استفاده میشود.

در این روش نیمی از بیس آرماتور بندی و بعد روی آن بتن ریزی میشود. سپس نیمه دیگر به نیمه درون بتن پیچ میشود .

پایه تثبیت تاور کرین

پایه تثبیت تاور کرین

پایه تثبیت تاور کرین زیر بار :

برای تاور کرین های معمولی با قدرت باربری معمولی از پایه تثبیت تاور کرین زیر بار استفاده میشود .

در این روش پایه های سکشن اصلی را به طور ضربدری گذاشته سپس بروی آن وزنه هایی را به صورت مربعی قرار میدهیم .

 

فروش قطعات تاور کرین با بهترین قیمت  = عمران صنعت محمدی تضمین قیمت و کیفیت