ابن خبر که از از گروه تاور کرین عمران صنعت محمدی میباشد و با همکاری خبرگزاری نسیم  تصاویری تکان دهنده و خونین از سقوط تاور کرین در شاندیز میباشد .

ایا میدانید در صورت استفاده از قطعات تاور کرین استاندارد و نصب تاور کرین به صورت صحیح شاید هیچوقت این حادثه رخ نمیداد

سقوط تاور کرین شاندیز

تصاویر سقوط تاور کرین شاندیز

سقوط تاور کرین از دور

نمای دور سقوط تاور کرین

شکستن تاور کرین

خرابی و شکستن تاور کرین علت اصلی حادثه

حوادث تاور کرین

حوادث تاور کرین و خسارت مالی و جانی

تاور کرین و مرگ

تصاویر جان باختگان تاور کرین

اموات تاور کرین

انتقال اموات سقوط تاور کرین

تاورکرین

پایه های تاور کربن

سقوط تاور کرین 13

سقوط تاور کرین و حوادث ان

سقوط تاور کرین 9

تصاویر تکان دهنده جنازه های حادثه تاور کرین شاندیز

سقوط تاور کرین 10

وزنه های سقوط کرده تاور کرین

سقوط تاور کرین 11

تصاویر جنازه های حادثه سقوط تاور کرین

 

سقوط تاور کرین 12

سقوط تاور کرین و داغدار کردن چندین خانواده